Algemene Ledenvergadering 21-3-2023

In de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21-3-2023 zijn de volgende agendapunten (zie linkjes 1 t/m 8 voor de vooraf ontvangen input) behandeld:

  • Mondeling verslag van het bestuur
  • Financieel jaarverslag 2022
  • Statutenwijziging
  • Ontwikkelingen onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden
  • Initiatief voor nieuwe padelbanen

Er was een grote opkomst vanwege de besluitvorming voor nieuwe padelbanen. Er is met een overgrote meerderheid gekozen om dit project, wat door de padelcommissie gepresenteerd is, uit te gaan voeren. Zie linkjes A tot en met D voor meer detail informatie zoals gedeeld op 21 maart. Financiering (linkje E en F) is een van de randvoorwaarden om extern opdracht te geven. In bijlage G vind je de notulen van deze ALV.

Het bestuur van Tennis & padelclub Loon op Zand

1 Agenda ALV 21-3-2023.pdf 2 Notulen ALV 30-5-2022.pdf 3 TV Loon op Zand jaarrekening 2022.pdf 4 Decharge door kascontrolecommissie.pdf 5 statutenwijziging voorstel feb 23 (definitieve versie ).pdf 6 huishoudelijk reglement aanpassing voorstel feb 23 (definitieve versie).pdf 7 Toelichting Agendapunt Uitbreiding Padelbanen - ALV 2023.pdf 8 Stembiljet_machtiging.pdf A Presentatie ALV 2023.pdf B 230301_Uitbreiding padel_ALV maart 2023.pdf C schets uitbreiding padelbanen.png D Meerjarenbegroting 2023-2026.pdf E Prospectus Financiering Padelbanen.pdf F Deelnameformulier Financiering Padelbanen.pdf G Notulen ALV 21-3-2023.pdf