Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
T.V. LOON OP ZAND

ALGEMEEN

Artikel 1.
Het aantal leden, dat de vereniging maximaal zal hebben, wordt gerelateerd aan het aantal in gebruik zijnde banen en wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Er wordt uitgegaan van 80 leden per baan.
Aanneming van leden geschiedt door het bestuur. Eventueel daarbij te hanteren criteria worden door de ledenvergadering vastgesteld.
Leden kunnen voor het komende seizoen gedurende 1 jaar op een wachtlijst worden geplaatst. Zij moeten dit dan wel voor de start van het seizoen schriftelijk gemeld hebben.

RECHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 2.
De leden zijn gerechtigd:
a. tot hetgeen voortvloeit uit het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk reglement.
b. tot het bespelen van de aan de vereniging ter beschikking staande banen, alsmede tot
het gebruik maken van de accommodatie e.e.a. binnen de terzake geldende
voorschriften
c. tot het bijwonen van alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs- en
commissie-vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 3.
De leden zijn verplicht:
a. tot naleving van het bepaalde in statuten en huishoudelijk reglement
b. tot het opvolgen van de reglementen en aanwijzingen van bestuursleden, commissieleden
en groundsmen met betrekking tot gebruik van banen en accommodatie
c. tot het dragen van tenniskleding en tennisschoenen op de banen
d Tot het invullen van hun vastgestelde bardiensten of het betalen van de vastgestelde boete per niet vervulde bardienst, voordat men zijn pasje krijgt.
e. tot het betalen van de contributie te voldoen voor 10 maart bij voorkeur met automatische incasso van het desbetreffende verenigingsjaar
f. tot het vervullen van drie bardiensten per seizoen. Dit geldt voor seniorleden van 18 tot en met 69 jaar. Uiteraard kunnen leden boven 69- jarige leeftijd op vrijwillige basis alsnog een bijdrage verlenen aan al het vrijwilligerswerk, waaronder bardiensten, dat bij onze vereniging noodzakelijk is.
g. tot het betalen van de vastgestelde boete per niet vervulde bardienst
h. adreswijzigingen ten spoedigste aan de de ledenadministratie door te geven of
zelf aan te passen in de KNLTB clubapp.

BESTUUR

Artikel 4.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.

4.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
4.2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, dan wel even is geworden, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de openstaande functie of functies besproken worden maatregelen getroffen worden het aantal bestuursleden weer tot minimaal 5 personen te laten groeien.
4.3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris tezamen.
Aan de penningmeester kan volmacht gegeven worden om namens de vereniging te betalen, te ontvangen en te kwiteren.

PERIODIEK AFTREDEN-HERKIESBAAR STELLEN-SCHORSING

Artikel
5.1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen één maand gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt voor het betrokken bestuurslid na één maand.
5.2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende kan zich herkiesbaar stellen maar is niet verplicht, wie een bestuurstaak overneemt, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger.
5.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

Artikel 6.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 7.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 8.
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt vastgesteld op
€ 5000.00

Artikel 9.
In alle gevallen, waarin niet is voorzien door de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet, beslist het bestuur.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10.
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen
b. presentielijsten en notulen van algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur
c. de bezittingen en schulden van de vereniging
Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruik korter dan een jaar pleegt te duren,
behoeven daarin niet te worden opgenomen.
d. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één
week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

COMMISSIES

Artikel 11.
De algemene vergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten.
Bij of na de benoeming worden tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie geregeld of gewijzigd.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
De kiescommissie wordt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd en gedechargeerd.
De kiescommissie bestaat uit drie leden en bepaalt zelf haar werkwijze.
Leden die belang hebben bij de verkiezing kunnen geen lid zijn van de kiescommissie. Dit in aanvulling op artikel 16 van de Statuten.

Artikel 12.
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

VERGADERINGEN

Artikel 13.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 14.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 15.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 16.
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 17.
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

BESLUITVORMING

Artikel 18.
Indien geen der stemgerechtigde leden stemming wenst omtrent een aan de orde gesteld voorstel, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt altijd tot stemming overgegaan.

Artikel 19.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 20.
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 22.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 16 mei 2019

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 363 364

Adres

Klokkenlaan 29
5175 NV Loon op Zand

KVK-nummer

40271259