Procedure loting competities

Voor deelname aan de voorjaars-, najaars- of wintercompetitie gelden de volgende regels.

 • Tijdige inschrijving voor de desbetreffende competitie. Dien een compleet ingevuld inschrijfformulier, verstrekt door de Vereniging Competitie Leiding (VCL), in.
 • Als op een zelfde voorkeurdag teveel teams hebben ingeschreven, volgt een loting, verricht door de VCL.
 • Tussen alle ingeschreven teams vindt loting plaats:
  • Teams die nieuw zijn of vorige competitie niet zijn uitgeloot, komen één keer “in de pot”.
  • Teams die vorige competitie zijn uitgeloot, komen twee keer “in de pot”.
  • Teams die twee keer op rij zijn uitgeloot, komen drie keer “in de pot”.
  • Etc.
 • De definitie van "hetzelfde team als vorig jaar" geld als er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.
 • Als je met je competitieteam één voorjaars- of najaarscompetitie overslaat, vervallen je (eventueel) opgebouwde extra lootjes.
 • Als je in het najaar wordt uitgeloot, maar de winter overslaat, behoudt je wél je extra lot(en) voor een eventuele loting in het voorjaar.
 • Als je wél voor de winter inschrijft én er is een loting, gelden de normale regels. Indien je ingeloot wordt, heb je géén extra rechten meer voor het voorjaar (indien deze voor je team waren opgebouwd).
 • Als je team bij uitloting naar een andere dag wil, hebben de teams die die dag als 1e voorkeur hebben opgegeven, voorrang op deelname. Indien voor je 2e voorkeurdag sowieso al een loting nodig is, vervalt de mogelijkheid voor je team om op deze dag deel te nemen.
 • Is op een 2e (of 3e) voorkeurdag bijv. nog 1 plek vrij, waar 3 uitgelote teams aanspraak op willen maken, volgt wederom een loting met dezelfde regels voor extra loten als hierboven. Wordt je ingeloot, vervallen je extra rechten voor de volgende competitie, ook voor je 1e voorkeurdag.
 • Na inschrijving wordt door de VCL bekeken of er geloot moet worden. De VCL stelt een lotingstijdstip en verricht de loting in de kantine in het bijzijn van de aanvoerders (of een afgevaardigde).
 • Ingangsdatum procedure loting: 1 januari 2024.
 • Uitlotingen in 2023 (voorjaar, najaar, winter) van hetzelfde team op dezelfde voorkeurdag worden conform bovenstaand reglement meegenomen als extra lot in 2024: in theorie kan je team voor bijv. de vrijdagavond zowel in het voorjaar, najaar als in de winter uitgeloot zijn. Voor het voorjaar 2024 kom je dan met 4 loten “in de pot”.
 • De VCL beslist in onvoorziene gevallen.